အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများ

အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများ

“က” အစုရှယ်ယာတစ်စုကို ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀/-ဖြစ်သောအစုပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ = ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- “က” အစုရှယ်ယာများကို အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီတွင် သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းပြည့် အစုရှယ်ယာများ ထည့်၀င်သူဒါရိုက်တာများကပိုင်ရမည်။
“ခ” အစုရှယ်ယာတစ်စုကို ကျပ် ၁၀၀၀၀၀/-ဖြစ်သောအစုပေါင်း ၂၅,၀၀၀ = ၂,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- “ခ” အစုရှယ်ယာများကို အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီတွင် သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းပြည့် အစုရှယ်ယာများ ထည့်၀င်သူဒါရိုက်တာများကပိုင်ရမည်။