မတည်ရင်းနှီးငွေ

မတည်ရင်းနှီးငွေ

ကုမ္ပဏီ၏သတ်မှတ်မတည်ငွေရင်း (Authorized Capital) သည် ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/-(ငွေကျပ် တစ်ရာဘီလီယံ တိတိ)ဖြစ်၍ အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀/-(ကျပ် တစ်သိန်း တိတိ) တန် အစုရှယ်ယာ ပေါင်း (၁,၀၀၀,၀၀၀) ခွဲထားပါသည်။