ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့်ပြင်ပစာရင်းစစ်

ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့်ပြင်ပစာရင်းစစ်

        ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများ အတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်စေခြင်း (audit & Complance) လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းအင်း များထားရှိမှု၊ စာရင်းသွင်းမှု၊ သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း လိုက်နာမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ထားမည် ဖြစ်ပြီး၊ စာရင်းစစ်ခြင်းကို နေ့စဉ်ပုံမှန်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ တွေ့ရှိချက်၊ အားနည်းချက်များကို စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ တစ်လတစ်ကြိမ် ပုံမှန်အစီရင်ခံပါမည်။ အတွင်း စာရင်းစစ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ တည်ဆဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များအတိုင်း ဖြစ်စေရန် CPA လက်မှတ်ရပြင်ပ စာရင်းစစ်များခန့်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် ယခုနှစ်တွင် အများပိုင်ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် CPA လက်မှတ်ရ ခိုင်ဝင်းနှင့်အပေါင်းအသင်းများ (Khine Win & Associates) စာရင်း စစ်အဖွဲ့ကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် ခန့်ထားပြီး၊ရုံးခန်းလိပ်စာမှာ အမှတ် -(၈၃)၊ မြေညီထပ်၊ ၃၂လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဖြစ်ပါသည်။

            ထို့အတူ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ဆောင်မှုများ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီရေး၊ တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်စေရေး၊ အမြန်ဘတ်(စ်)ကားလိုင်းအတွက် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ရန်လိုအပ်သည့် ဥပဒေ များပေါ်ထွန်းရေး၊ ကုမ္ပဏီ ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ဥပဒေ ကြောင်းအရ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်စေရေးတို့အတွက် ကုမ္ပဏီတွင် ဥပဒေ ရေးရာကြီးကြပ်သူအရာရှိ (compliance officer) ခန့်အပ် မည်ဖြစ်သလို ကုမ္ပဏီအတွင်း သတင်းအချက် အလက်သိရှိ သူများက ကြိုတင်ရောင်းဝယ်ဆောင်ရွက် ခြင်း (insider trading) မပြုလုပ်နိုင်စေရန် ကြီးကြပ်သူအရာရှိထား၍ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ထို့ပြင် ကုမ္ပဏီအတွင်း ပညာရှင်အဆင့် ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်း  ဒေသကြီး၏ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဝင်းကြိုင်မှ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နေပြီး ပြင်ပဥပဒေအကြံပေးအဖြစ် ဦးသန်းဝင်းရွှေ (တရားလွှတ် တော် ရှေ့နေ) တို့အား ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားပါသည်။