စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ

စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ

ဤကော်မတီသည် ရန်ကုန်ဘတ်(စ်)ကား အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ နေ့စဉ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အပိုင်းကို တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သလို ကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ရရှိရေး၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် သုံးသပ်အကဲဖြတ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် စီမံ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအမံများ၊ နည်းလမ်းများကိုပါ ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ (Board of Director) သို့ တင်ပြရ မည်ဖြစ်သည်။