နယကများ

နယကများ

နယကများ အဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်၊ မြို့တော်ဝန်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးတို့က ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် (၁၀) ဦးပါဝင်သည့် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ (BOD) ဥက္ကဌ ၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (CEO) နှင့် လုပ်ငန်းဌာန (၃) ခုထားရှိပြီး စီမံရေးရာဌာနကို စီမံအုပ်ချုပ်မှု အမှုဆောင်အရာရှိ (Chief Administrative Officer-CAO) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမှုဆောင်အရာရှိ (Chief Operation Officer-COO) ဘဏ္ဍာရေးဌာနကို ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိ (Chief Financial Officer-CFO) များဖြင့်စီမံ အုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဌာန (၃) ခုအောက်တွင် ဌာနစိတ် (၆) ခု ရှိမည်ဖြစ်သည်။

နိုင်ငံတော်မှ ဦးစီးသည့် ရန်ကုန်ဘတ်(စ်)ကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ နာယကများ ဖြစ်ပါသည်-

နာယက (၁)

ဝန်ကြီးချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

နာယက (၂)

မြို့တော်ဝန်ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

နာယက (၃)

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး