ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပထမအကြိမ်နှစ်ပတ်လည် အစည်းအ​ေး ဖိတ်ကြားလွှာနှင့် အစီရင်ခံစာ စာအုပ်